GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

RUNDINGSHOLMS beboere, leverandører og andre, vi har kontakt med ønskes GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

HUSK at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen 2020 skal være bestyrelsen i hænde den 1. januar 2020 – benyt mail@rundingsholm.dk

TAK til alle jer, der har valgt at modtage henvendelser via mail fremover – vi ser gerne at endnu flere tilmelder sig – benyt mail@rundingsholm.dk

Vigtige datoer i 2020:

– 23. februar kl. 10.30 – Fastelavn på legepladsen ved Ewalds Have
– 26. februar kl. 19.00 – Generalforsamling 2020 på Restaurant Vadestedet

På bestyrelsens vegne

Torben Bo Florin
Formand

Kontingent 2019

Sidste rettidige betalingsdato for årets kontingentapril 2019 var den 1. april men den 7. april manglede 20 medlemmer stadig at betale. Rykkere med gebyr udsendes i den kommende uge.

Generalforsamling 2019

Se indkaldelsen til generalforsamlingen HER

Generalforsamling 2019 afholdes 27. februar 2019 kl 19.00 på Restaurant Vadestedet – sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Ifølge RUNDINGSHOLMS vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde SENEST den 1. januar 2019 – benyt venligst mail@rundingsholm.dk – bestyrelsen ser gerne, at forslagsstiller deltager på generalforsamlingen og begrunder og uddyber sit forslag.

Veje og stier – fortove

Efteråret 2018 er benyttet til en grundig renovering af fortove i Ewalds Have – og dette er resultatet!

Grundejerforeningen RUNDINGSHOLM omfatter flere veje, der har fortove i den ene eller begge sider. De fleste steder er disse fortove flisebelagte og disse fliser nedbrydes over tid af bilkørsel, vejsalt, frost og andet.
Næsten hvert år renoverer vi en større eller mindre strækning hvor fliserne udskiftes og fortovene rettes op – i 2018 er det Ewalds Have, der har fået renoveret fortove.
Bestyrelsen vil igen afsætte et beløb på budget 2019 så renoveringen kan fortsætte.

Af hensyn til både helhedsindrykket og levetiden udskiftes samtlige fliser når et fortov renoveres – de optagne fliser er ofte ødelagt på begge sider men brugbare fliser er denne gang doneret tl Andelslandsbyen Nyvang, der selv afhenter fliserne og dermed sparer grundejerforeningen for bortkørsel.

Hvem gør hvad omkring fortovene?

I følge vedtægter og deklarationer er det den enkelte grundejer, der holder fortov og halvdelen af vejbanen fri for ukrudt, snavs og andet, fx sne når det er sæson for det.
En generalforsamlingsbeslutning i 2014 ændrede lidt på dette da det blev besluttet, at lade grundejerforeningen fjerne ukrudt mellem fortov og kantsten (‘rendestenen’) af hensyn til levetiden på asfalten. Samtidig overtog grundejerforeningen græsslåning på de større arealer ved stikvejenes vendepladser.

Grundejeren er altså stadig forpligtet til at holde selve fortovet fri for snavs og ukrudt, at klippe hækken så der er 30 cm ud til fortov – samt holde halvdelen af vejbanen fri for snavs og sne.

Grundejerforeningen løser opgaven ved at vores entreprenør slår græsset ved vendepladserne sammen med græsslåning på de øvrige arealer mens ukrudtsbekæmpelsen forgår i 2 trin:
– 1) Mekanisk rensning mellem asfalt og kantsten
– 2) Kemisk rensning med godkendt ukrudtsbekæmpelsesmiddel

Punkt 1 blev i 2018 udført i forsommeren mens punkt 2 er blevet udskudt på grund af tørke. Det sættes derfor i gang primo oktober 2018

Grundejerforeningen og entreprenøren er naturligvis meget varsomme overfor den kemiske bekæmpelse, både i forhold til produkt, men også mængde.

Hvad sker i den nærmeste fremtid?

Bestyrelsen vil gå en tur rundt i hele grundejerforeningens område for at se om veje, fortove og grønne områder er i den stand, vi ønsker.

Ved samme lejlighed kigger vi efter ukrudt i og ved fortove, hække, der er blevet for brede eller høje, og det kan medføre en lille påmindelse i postkassen.

Retssag om hønsehold

Læs artikel fra Nordvestnyt 13/7-2018 HER

Der er nu faldet dom i retssagen mod en beboer, der har valgt at holde høns på sin ejendom – dommen kan læses i vedhæftede dokument

Dom i BS 268417 GR

Dommen er entydigt til fordel for Grundejerforeningen RUNDINGSHOLM men kan ankes inden 4 uger.

Formandens kommentarer: For RUNDINGSHOLMS bestyrelse er det primære i denne sag IKKE om man må holde høns eller ej – det er pligten til at overholde den tinglyste deklaration. Deklarationen kan læses i sin fulde ordlyd her:  Vedtægter og deklarationer  – bemærk at der er 2 forskellige afhængig af ejendommens placering.

Tidligere sager har drejet sig om byggerier.

Den tinglyste pligt til at plante bøgehække har en generalforsamling vedtaget en ‘leveregel’ der ser bort fra – i praksis er det næsten umuligt at ændre en deklaration.