Historie

RUNDINGSHOLM GÅRD

Rundingsholm gårdens jord blev udstykket til Grundejerforeningen Rundingsholm. Gården blev i 1940 købt af Kirstine og Laurits C. Madsen, der kom fra Tuse Næs. Gården var på 58 tønder land, og de flyttede med deres 4 børn ind i stuehuset, der stadig er beliggende Rundingsholms Alle 35.

Datteren Lisbeth Jensen, Rahbeks Have 6,  har fortalt, at hendes forældre gav 125.000 kr. for gården, og der medfulgte en villa på Nyvej.

Jorden gik mod vest til Stormøllevej, mod syd til Blomsterhavekvarteret, mod øst til Wegenersminde og mod nord til Skovstien (nu Slåenstien).

Gården blev drevet som almindeligt landbrug med heste, køer, grise, høns, duer m.m. og markerne blev dyrket med korn, roer og græsmarker til køer og heste.

Der var ansat et par karle på gården, og Laurits Madsen fik bygget en arbejderbolig – nu Rahbeks Have 41.

Der var en hestefold til gården, hvor det viste sig, at ’hestepærerne’ var gode til dyrkning af champignon, så der kom mange champignon i hestefolden.

Hestefolden blev 1950 solgt til Holbæk kommune, der anlagde en campingplads, hvor nu Andelsboligforeningen ’Møllehaven’ er beliggende.

I 1962 solgte Laurits Madsen 12 tønder land af marken syd for Munkholmvej, som blev kaldt ’Brøggermarken’ (det vides ikke hvordan dette navn er opstået), men marken er i dag en del af Blomsterhave-kvarteret.

Ca. 1967/68 solgte Kirstine og Laurits Madsen jorden og bygningerne – undtagen stuehuset – til et konsortium i København, bestående af arkitekt Henrik Gormsen, landsretssagførerne Bent Werner, Olaf Gormsen og Sven O. Larsen, Bredgade 33, København.

Historien fortæller, at borgmester Joh. Steenstrup i 1967 kom ridende på sin fine hest forbi Laurits Madsen, der høfligt tog hatten af, og spurgte Borgmesteren, om kommunen ikke ville købe jorden og lave udstykningen.

Borgmesteren svarede arrogant: ”Han kan jo skrive til kommunen”.

Laurits Madsen valgte derefter at sælge til Københavnerne, der fik en pæn fortjeneste. Det havde givet anledning til nogle debatter i Byrådet.

Deklarationen for Grundejerforeningen er den 22. april 1968 underskrevet af Laurits C. Madsen, og af Holbæk Byråd den 30. september 1968 af Borgmester Joh. Steenstrup. Deklarationen er tinglyst den 11. oktober 1968.

Laurits Madsen beholdt 5 grunde omkring stuehuset, der senere blev solgt, og de fik bygget sig et hus. De øvrige 4 grunde fik børnene. Lisbeth Jensen og hendes mand Bønni Jensen byggede deres nuværende hus – Rahbeks Have 6 – i 1962, idet Laurits Madsen sagde, at de bare kunne finde sig et stykke jord og bygge på. De fik udkørsel til markvejen – nu Stormøllevej.

Lisbeth Jensen solgte senere sin grund ved stuehuset for 245.000 kr.

Arkitekt Ib Klausen, Heibergs Have 39 har oplyst, at han i 1976 købte 3 af grundene af Laurits Madsen, og byggede huse på dem.

I 1977 købte Laurits Madsen et af disse huse, og Stuehuset blev solgt til Bernt Rädar, Holbæk Skadeservice.

Vejnavnene er besluttet af kommunalbestyrelsen og kan med rette kaldes Digterkvarteret.